Diariament pizarra amb productes de temporada!.Diariamente pizarra con productos de temporada!.Everyday blackboard with seasonal products!.

Disposem del full d’al·lèrgens de la nostra carta sengos la normativa vigent

Disponemos de la hoja de alergias de nuestra carta según la normativa vigente.

IVA inclòs / IVA incluido